Christelijke Muziekvereniging DINDUA Vlagtwedde

Disclaimer

Disclaimer - Dindua Vlagtwedde

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite van Dindua Vlagtwedde.
U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Dindua Vlagtwedde tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Dindua Vlagtwedde expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer Dindua Vlagtwedde hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Dindua Vlagtwedde de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Dindua Vlagtwedde aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Dindua Vlagtwedde niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten.

Dindua Vlagtwedde, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dindua Vlagtwedde of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Dindua Vlagtwedde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Dindua Vlagtwedde of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Dindua Vlagtwedde.

Wijzigingen.

Dindua Vlagtwedde behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© dinduavlagtwedde.nl - disclaimer - volg ons op facebook